Actueel aanbod

Bent u benieuwd naar de betekenis van de transities voor inwoners van uw gemeente? En of uw gemeente op de goede weg is voor daadwerkelijke transformatie?

Jeugdadvies Noord kan voor uw gemeente onafhankelijk onderzoek doen naar de tevredenheid van uw inwoners over de geleverde diensten. Deze onderzoeksresultaten bieden uw College en Raad goed onderbouwde informatie voor nieuwe keuzes waar uw gemeente voor komt te staan.

Inzicht in cliënttevredenheid en effectiviteit jeugdhulp en WMO

Zijn inwoners van uw gemeente tevreden over de hulp en zorg die ze krijgen via de nieuwe Jeugdwet en WMO? Vaak zijn er wel ideeën van beroepskrachten, beleidsambtenaren en bestuurders of de zorg en hulpverlening al dan niet goed loopt, maar daadwerkelijk inzicht in de ervaringen van uw inwoners ontbreekt meestal. Onderzoek naar cliënttevredenheid met de hulpverlening en het effect van de hulpverlening geeft belangrijke input voor de inkoop van zorg. Met cliënttevredenheidsonderzoek krijgt u eveneens inzicht in:

 • bekendheid van de toegang tot zorg en ondersteuning
 • tevredenheid met de wijze waarop uw inwoners worden bejegend door de mensen die de zorg en ondersteuning bieden
 • tevredenheid met de procedures
 • zorgvraag (aard van de vragen)
 • inzet van mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Inzicht in deze onderwerpen geeft u concrete aanbevelingen voor het verbeteren van de werkwijze en het vergroten van de maatschappelijke opbrengsten.

Casusonderzoek en talentontwikkeling

De wijk- en gebiedsteams zijn nu enige tijd bezig met de nieuwe werkwijze. Het is voor de gemeente van belang om te weten of en hoe de nieuwe werkwijze in de praktijk uitwerkt. Door onderzoek krijgt u inzicht in de nieuwe werkwijze van de wijk- en gebiedsteams en aanknopingspunten voor het versterken van deze nieuwe werkwijze. Tevens kunnen deze inzichten gebruikt worden om talenten binnen wijk-/gebiedsteams nog beter te benutten en de teams optimaal te laten werken. Jeugdadvies Noord doet onderzoek naar het verloop van casussen en de bevindingen van mensen zelf die de zorg of ondersteuning ontvangen.
Door onderzoek op casusniveau krijgt u inzicht in:

 1. De tijdigheid waarmee de problematiek van inwoners uit uw gemeente in beeld komt
 2. De mate waarin beroepskrachten en informele zorgverleners integraal werken om de vraag van uw inwoners helder te krijgen en gezamenlijk tot verantwoorde oplossingen te komen
 3. Doelen die gesteld worden vanuit de ondersteuningsvraag van uw inwoners
 4. De effectiviteit van gevonden oplossingen en kosten daarvan.

Themabijeenkomsten jeugdzorg in uw gemeente

Hoe ver is uw gemeente met de transformatie van de jeugdzorg? Heeft u inzicht in de praktijk?Is uw gemeente op de goede weg met de realisatie van de voornemens uit het beleidsplan jeugd dat vorig jaar is vastgesteld?

JAN kan ondersteuning bieden bij:

 • Inventarisatie van beleidsvoornemens en stand van zaken uitvoering nieuwe Jeugdwet
 • Inventarisatie problematiek en risicofactoren
 • Onderzoek en advies m.b.t. de samenwerking in gebiedsteams/sociale teams en ketenpartners
 • Visieontwikkeling op samenhangende en betaalbare zorg in uw gemeente
 • Ontwikkeling pilots
 • Interim-medewerkers voor beleidsontwikkeling en projectmanagement

JAN organiseert werksessies of themabijeenkomsten. Deze kunnen groter of kleiner worden opgezet. Gekozen kan worden voor een bijeenkomst van ambtenaren met uitvoerenden of van ambtenaren en bestuurders, samen met experts en leden van gebiedsteams/wijkteams. Er kunnen ook raadsleden bij betrokken worden, de ouders en jongeren om wie het gaat en/of professionals uit het veld.

Interesse? Neem contact op met JAN voor een verkennend gesprek!